תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

1. כללי

ברוכים הבאים לאתר טופ אודיו בע"מ ח.פ. 512251489 (להלן בהתאמה: "האתר ו- "טופ אודיו"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלןהשימוש באתר ובתכניובכל דרךמעיד על הסכמת המשתמש ואישורו לאמור בתנאי שימוש אלה ללא הגבלה ו/או הסתייגותטופ אודיו רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנותלפי שיקול דעתה הבלעדיאת תנאי השימוש באתרמבנהומראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת מבלי להודיע על כך מראש ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה בגין כךהאמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

2. התכנים שבאתר

האתר לרבות כל המידע והתכנים המופיעים באתר מסופקים כמות שהם (As Is). על אף כוונתה של טופ אודיו כי המידע והתכנים המוצגים יהיו נכונים ומדויקיםיתכן וייפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכןטופ אודיו אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכןהנהלת האתר לא תעביר לצד שלישי מידע פרטי אודות הגולשים למעט ככל שהדבר נדרש על פי דין ו/או על ידי רשות מוסמכת לדבר ו/או על פי צו שיפוטי או פסק דיןמשתמש החושף מידע פרטי עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית תוך שהוא מודע כי מידע זה חשוף לכלבאתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י טופ אודיוהשימוש באתרים אלו יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרים אלוטופ אודיו אינה אחראית בשום צורה ואופן לאתרים המקושריםלרבות תוכנםהשימוש בתכנים יעשה על אחריות המשתמש ולא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי טופ אודיו ו/או נושאי משרה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות הנהלת האתר ו/או צוות האתר בגין התכנים ו/או כל נזק שעשוי להיגרם ו/או נגרם בגין השימוש באתר ותכניו ו/או הסתמכות על מידע ותכנים כאמורהמשתמש מסכים ומאשר כי כל הסתמכות על הצהרותהבעות עמדהעצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדיתעל המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

3. המוצרים והשירותים שבאתר

טופ אודיו מציעה לרכישה באתר מוצרים מדגמים שוניםסוגיםכמויות ושירותים כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדיטופ אודיו שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישהטופ אודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים/שירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמתמחירי המוצרים אינם כוללים הובלה לבית הלקוח אלא אם נכתב מפורשות אחרתמחירי המוצרים הינם בשקלים וכוללים מע"מ אלא אם נכתב מפורשות אחרתטופ אודיו שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים במידה והמוצר אזל במלאי החברהבמקרה שהוזמן מוצר שאינו זמין במלאיתודיע טופ אודיו למזמין תוך ימי עסקים לכל היותר ותציע לו מוצר חלופי או ביטול עסקהלבחירתוהתצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבדהמפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצרבמקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלוםבכל מקרה שבומחמת טעות שבתום לבהפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר (לרבות טעות במחיר המוצר), תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי וככל שניתן לספקו בפועל (לרבות מחירו בפועל), לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר (ביטול עסקה), וזו תהא תרופתו היחידההמוצרים הנמכרים באתר הינם תחת אחריות טופ אודיו (למעט מוצרים שאין טופ אודיו נדרשת למתן אחריות בגינם על פי דין). תקופת האחריות ותנאיה הינם כמפורטים בסעיף האחריות להלןתנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים כפי שיפורסמו מפורשות באתרבאתר מוצגים מבצעים ומחירים מיוחדים שאינם חלים ברכישה שלא דרך האתר.

4. תנאי האחריות

טופ אודיו אחראית לתקינות המכשיר כלפי הלקוחבמסגרת האחריות תתקן טופ אודיו כל תקלהליקוי או פגם שנתגלה במוצר ושהודעה על התקלה נמסרה במסגרת תקופת האחריותוזאת בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

4.1 תקופת האחריות

תקופת האחריות תחל במועד אספקת המוצר לראשונה ע"פ תאריך חשבונית הרכישה ולתקופה כלהלן :
לכל מוצרי Philips hue  - אחריות לתקופה של 24 חודשים.
לרמקולים מוגברים מתוצרת B&W אחריות לתקופה של 24 חודשים.
לאוזניות מתוצרת B&W  - אחריות לתקופה של 24 חודשים.
למוצרים מתצוגה - 90 יום.

4.2 מועד התיקון

בתקופת האחריות הבסיסיתהתיקון יתבצע תוך 10 ימי עסקים מיום מסירת המכשיר לתיקון במעבדת טופ אודיווזאת אלא אם נקבעו מועדים קצרים יותר בחוק.

4.3 אופן ביצוע התיקון

בכפוף לסייגים המפורטים להלןתיקון הקלקול יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקולבכפוף להחלפת חלקיםבתקופת האחריות הבסיסית חלקי החילוף יהיו חלקים מקוריים וחדשיםבתקופת האחריות הנוספתתהיה רשאית טופ אודיו לעשות שימוש בחלקים לא מקוריים (במיוחד במקרים של מחסור בחלקים והפסקת יצור המוצר). אם לא ניתן לתקן את המכשיר כאמורתודיע על כך טופ אודיו ללקוחובתקופת האחריות הבסיסיתתאפשר לו לבחור בין מוצר חדש (זהה או מסוג דומה ושווה ערךאו קבלת התמורה ששילם בעד המכשירבתקופת האחריות הנוספתיהיה הדבר נתון לשיקול דעתה של טופ אודיו בלבד.

4.4 סייגים לאחריות

 

במקרה שמקור הקלקול הוא בנזק מכוון לא תחול על טופ אודיו כל אחריות לתיקון המכשירבנוסףבמקרים הבאים תיקון המכשיר יעשה בתמורה לתשלום מלאולא תחול חובת החלפתו:
א. הנזק ארע כתוצאה מכוח עליון - כגון אספקת חשמל לא סדירה, מכת ברק, חדירת נוזלים וכדומה;
ב. זדון או רשלנות בשימוש במכשיר ובכלל זאת שימוש בניגוד להוראות היצרן, ובכלל זאת שבר מכאני, אחזקה וטיפול במכשיר באופן רשלני, נפילה של המכשיר או אביזרים נלווים אליו לרבות נזק תוצאתי של כל אלה;
ג. במקרה בו המכשיר תוקן, נפתח או בוצע ניסיון לתקנו שלא באמצעות מי שמורשה לכך מטעם טופ אודיו (בכתב), או שהוכנסו בו שינויים אחרים בידי מי שאינו מוסמך לכך מטעם טופ אודיו;
ד. נזק לרמקולים הנובע מחוסר תאימות בין המגבר לרמקולים (מגבר חלש או חזק מדי) או העברת זרם חשמלי ישר (DC) ע"י המגבר אל הרמקול;
ה. נזק למגברים, לרבות דרגות הספק, הנובע מעומסי יתר (לרבות קצר) או מחיבור רמקולים בעלי התנגדות בלתי מתאימה או רמקולים בלתי תקינים;
ו. האחריות אינה חלה על נזק לחלקי פלסטיק, בקליט, כפתורים, שריטות ורכיבים מתכלים כגון נורות או סוללות ונזק שנגרם למכשיר כתוצאה מרכיבים אלה (כגון נזילת הסוללה וכו' );
ז. נזק תוצאתי מכל מין וסוג שהוא;
ח. במקרים בהם טופ אודיו אינה יבואנית המוצר האחריות תינתן ישירות ע"י היבואן ובהתאם לזמן האחריות שקבע היבואן, וזאת חלף האמור לעיל.
ט. התקנה גופי תאורה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך למעט נורות ומוצרי שקע תקע, מוצר אשר יותקן ללא אישור חשמלאי מוסך יפגע באחריות המוצר.

 

4.5 אחריות לתיקון

טופ אודיו תהיה אחראית לאיכות התיקון לתקופה של שלושה חודשים מהמועד בו תוקן המכשירוזאת אף אם שלושת החודשים הללו מסתיימים לאחר מועד תום האחריות הבסיסיתהנוספת או המוארכת.

4.6 דמי בדיקה

בתקופת האחריות הנוספת יחויב הלקוח בתשלום דמי בדיקהבמידה והחליט שלא לתקן את המכשיר לאחר שזה נבדק במעבדהלמען הסר ספקהלקוח לא יחויב בדמי הבדיקה במקרה שהתקלה מכוסה במסגרת האחריות או שהלקוח אישר את הצעת המחיר ושילם עבור תיקון המכשיר על חשבונו (במקרים שהאחריות לא חלה).

 5. הזכות לרכוש מוצרים באתר

רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל אדם שהוא תושב ישראלמעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומיתקףההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאיםנכונים ומדויקיםהכוללים שם מלאמסזהותכתובתמספר טלפוןכתובת דואר אלקטרונימספר כרטיס אשראי, CVV ותוקף תקיניםטופ אודיו שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש באתר את הגישה ו/או ההשתתפות במכירות שבאתר באופן זמני או לצמיתות וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראשמבלי לגרוע מכלליות האמורתהא טופ אודיו רשאית למנוע מאיזה מהמשתמשים את הגישה למכירות באתר מקרה שלפי שיקול דעתה התנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

6. אופן רכישת המוצריםחיובים ותשלומים

במסגרת הרכישה באתר יהיה על המשתמש למלא טופס הזמנהתוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים כפי שפורטו לעילללא מסירת הפרטים המלאיםלא תוכל להתבצע רכישההפרטים בטופס ההזמנה ישמשו את טופ אודיו לשליחת דברי פרסום בנוגע למבצעים ו/או עדכוניםאלא וככל שיסמן המשתמש ברובריקה המתאימה כי אינו מעוניין בשירות זהתשלום עבור ההזמנה בתוספת דמי משלוח כפי שיצוין בעת ביצוע ההזמנה יתאפשר בכרטיס אשראי בתשלום אחד או במספר תשלומים כפי שיצוין במודעת המוצראלא אם צוין מפורשות אחרת קבלת המוצר אפשרית באיסוף עצמי ממחסני טופ אודיו ברחוב משכית הרצליהבעת איסוף עצמי לא יחויב המשתמש בתשלום דמי ההובלה (לפירוטראה סעיף להלן). עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שטופ אודיו תקבל אישור מאת חברת האשראי על ביצוע החיובבהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינה לבין טופ אודיו.

7. משלוח ומועדי אספקת המוצר

מועד אספקת המוצר כפי שמפורט בעמוד המכירה נספר בימי עבודה (ימים א'-הבשבועלא כולל ימי שבתוןערבי חג וחגיםמיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המשתמשטופ אודיו לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמיןאספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח או לכתובת אחרת לפי דרישתוכפי שמילא בטופס ההזמנהבמקרים בהם בחר המשתמש באספקת המוצר באמצעות חברת שליחות יחויב המשתמש בדמי משלוח בהתאם למצוין בעמוד המכירה.

8. איסוף עצמי

אלא אם צוין מפורשות אחרת קבלת המוצר אפשרית באיסוף עצמי ע"י סימון האפשרות בדף המכירה בעת השלמת העסקהבעת איסוף עצמי לא יחויב המשתמש בתשלום דמי ההובלהאיסוף המוצר יהיה ממחסני טופ אודיו רחוב משכית הרצליה – קומת מרתףעל הרוכש לתאם עם מרכז השירות של טופ אודיו את מועד איסוף המוצרמועד האיסוף יהיה כפוף למלאי הקיים אצל טופ אודיותיאום ואיסוף עצמי של המוצרים אפשרי החל מיום לאחר ביצוע ההזמנה וקבלת אישור חברת האשראי ועד לכל היותר 14 ימי עסקים ממועד הרכישהלאחר תום 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה לא תהיה טופ אודיו אחראית לשמירת המוצר במלאיבעת איסוף המוצר יהיה על המשתמש להציג תעודת זהותמקרה בו אוסף המוצר אינו המזמיןהרי שיידרש להציג ייפוי כוח מטעם המזמין ואת תעודת הזהות של המזמין לשם קבלת המוצרמשתמש האוסף מוצר באופן עצמאי יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם למוצר ממועד קבלת המוצר לחזקתו.

9. ביטול רכישה והשבת המוצר על ידי הרוכש

תקנון האתר ומדיניות ההחזרות תקפים אך ורק עבור מוצרים שהוזמנו באתר.

טופ אודיו מוכרת מוצרי איכות מהסטנדרט הגבוה ביותרבמידה ולקוח אינו מרוצה מסיבה כלשהי מהמוצר שרכשניתן להחזירו ולבטל את העסקה תוך 14 יום מתאריך קבלת המוצרהחזרת המוצר תבוצע למחסן החברה עם חשבונית "מקורמקורית ותעודת משלוחעל הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקוריתשלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהואלא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחה אריזתם, השתמשו בהםטופלו נפגמו או שונו בכל צורהבהתקיים התנאים לעיליזוכה הלקוח בסכום הרכישה בניכוי דמי המשלוח ודמי ביטול עסקה בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך.

10. ביטול מכירה על ידי טופ אודיו

טופ אודיו תהא רשאית לבטל כל הזמנה ו/או התקשרות עם מזמין במתן הודעה טלפונית/בכתב וזאת במקרה בו נפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה או מקרה בו מחמת "כוח עליוןאו אירועים התלויים בצד שלישי יבצר מטופ אודיו לספק המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת או במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רקההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.

11. שמירה על פרטיות הגולשים המשתמשים באתר

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנהבעת ההרשמה לאתר נעשית על פי רצונו והסכמתו המלאה של המשתמשמסירת הפרטים כאמור נועדה לשם השלמת עסקת רכישת מוצר וכדי לאפשר לטופ אודיו לספק את המוצר ללקוח ולמתן שירותהמידע שנמסר אינו מועבר לכל גורם למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון חברת האשראילמעט ככל שהדבר נדרש על פי דיןטופ אודיו נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי הנמסר על ידי המשתתפים ואבטחת המידע הנשמר באתר (למען הסדר כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ולפי התקן). עם זאתמאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות טופ אודיו להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למערכותיה וחשיפת החומר האגור בהםטופ אודיו לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהואישיר או עקיףשייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד גבגין חשיפת מידע כאמור ו/או אובדן מידע ו/או שימוש לא מורשה בופרטיו האישיים של הלקוחשם מלאטלפוןכתובת וכתובת הדואר האלקטרוני ישמרו במאגר המידע של טופ אודיו המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר וישמשו את טופ אודיו למשלוח דברי דואר בדבר פרסומים שונים מבית טופ אודיו ללקוחאלא וככל שיסרב הלקוח למתן שירות.

12. זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר לרבות בתכניובעיצובבקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ וחומר המצוי בוסימני מסחרשמות מסחר וכל עניין או פרט הקשורים באתרהינם של טופ אודיו או של צד שלישי אשר הרשה לטופ אודיו להשתמש בהןאין להעתיקלהפיץלשכפללמכורלתרגםלמסור ו/או לבצע כל פעולה אחרת לצד שלישי באמור בלא קבלת הסכמת טופ אודיו מראש ובכתב.

13. סמכות שיפוט

השימוש באתר ותקנון זה כפופים לחוקי מדינת ישראלבתי המשפט של מחוז תל-אביב יפו הינו בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לתנאי שימוש אלו ו/או לשימוש באתר.